UWAGA! Zmiana sposobu publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych


Informujemy, iż od stycznia 2020 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszane przez Powiat Tczewski będą publikowane za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

Strona ta będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań powyżej progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu usprawnienia preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie ze szczegółami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danego postępowania.

W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.